1. Szolgáltatók:

Szoftveres jellegű készülék javítás Társasági kapcsolattartás, készülék javítás Magánszemély kapcsolattartás, készülék javítás
Kerden Kft. Davidov Ádám e.v. Vadas Norbert e.v.
3530 Miskolc, Széchenyi István út 50. 3530 Miskolc, Széchenyi István út 50. 3530 Miskolc, Széchenyi István út 50.
+36 30 444 7747 +36 30 444 7747 +36 30 444 7747
Cégj. szám: 05-09-008683 Nyilv. szám: 33150487 Nyilv. szám: 51836825
Adószám: 12586309-2-05 Adószám: 66254849-1-25 Adószám: 68501408-1-25

2. Megrendelő:

A munkalapon feltüntetett személy.

2. Szolgáltatás:

Szolgáltató által Megrendelőtől átvett telefonkészülék, telefontartozék, számítástechnikai eszköz illetve alkatrész (továbbiakban: készülék), meghibásodásának javítása díj ellenében.

3. Munkalap bejegyzés:

Szolgáltató által történő utólagosan nem módosítható, csak törölhető szöveges bejegyzés a javítási munkalap elektronikusan tárolt formájába.

4. Az ÁSZF tartalma:

Jelen ÁSZF tartalmazza a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.
Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

5. A szolgáltatás igénybevétele:

Megrendelő a javításra hozott készüléket átadja Szolgáltatónak. Szolgáltató egyedi azonosító sorszámmal ellátott munkalapot készít, melyen feltünteti Megrendelő nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék Megrendelő által észlelt hibáját / hibáit. Szolgáltató a munkalapon feltünteti a készülék javításának Megrendelő által elfogadott várható határidejét és – amennyiben már átvételkor tudható – a pénzbeli összegét.  A felek a munkalapot nyomtatott formában aláírják, ezután Szolgáltató az aláírt munkalap egy példányát átadja Megrendelő részére. Ez a példány szolgál továbbiakban átvételi elismervényként.
Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

6. Jogszavatossági nyilatkozat:

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti tovább, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.7. Javítás folyamata:

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja, és amennyiben nem tár fel egyéb fennálló hibát és arra a megállapításra jut, hogy a készülék rendeltetésszerű használatához elegendő a munkalapon feltüntetett hiba javítása és Megrendelő előzetesen elfogadta a hiba javítására kiajánlott javítási díjat, úgy a készüléket Szolgáltató Megrendelővel történő további egyeztetés nélkül javítási díj ellenében megjavítja. A munkalapon feltüntetett javítási díjat a javítás elkészülte után Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni.

Amennyiben a munkalapon nem szerepel előzetesen elfogadott javítási díj, úgy a bevizsgálás után Szolgáltató a készülék javítására árajánlatot ad melyet munkalap bejegyzés formájában rögzít. Amennyiben Megrendelő a javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felmondás esetén Szolgáltató nem számít fel bevizsgálási díjat, a továbbiakban készülék díjmentesen átvehető. A térítéses javítás megkezdésének feltétele, az árajánlat szóban vagy telefonon vagy írásban történő Megrendelő általi elfogadása. Szolgáltató az árajánlat elfogadás tényét és idejét a munkalap bejegyzésben rögzíti. Szolgáltató az árajánlat Megrendelő általi elfogadása után a készüléket javítási díj ellenében megjavítja. Megrendelő által elfogadott javítási díjat a javítás elkészülte után Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni.

Amennyiben
– a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint a munkalapon előzetesen feltüntetett hiba és javítási díj,
– vagy a készülék bevizsgálás eredményeként egyéb hibák is feltárásra kerültek, 
úgy Szolgáltató a készüléken általa feltárt hiba / hibák javítására szóban új árajánlatot ad, melyet munkalap bejegyzésben rögzít.
Amennyiben Megrendelő a javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felmondás esetén Szolgáltató nem számít fel bevizsgálási díjat, a továbbiakban készülék díjmentesen átvehető.
A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban történő megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. A térítéses javítás megkezdésének feltétele, az árajánlat szóban vagy írásban történő Megrendelő általi elfogadása. Szolgáltató az árajánlat elfogadás tényét és idejét a munkalap bejegyzés hozzáadásával rögzíti. Szolgáltató az árajánlat Megrendelő általi elfogadása után a készüléket javítási díj ellenében megjavítja. Megrendelő által elfogadott javítási díjat a javítás elkészülte után Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni.

Amennyiben a készüléken több különálló hiba is feltárásra került, Megrendelő dönthet úgy, hogy Szolgáltató a készüléken csak az általa elfogadott hiba javítását végezze el. Ebben az esetben Szolgáltató csak Megrendelő által elfogadott hiba javítást végzi el, és a készüléket a továbbiakban is fennálló hibák megléte mellett is javítottnak tekinti. Megrendelő által elfogadott javítási díjat a javítás elkészülte után Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8. A javítás megtagadása:

Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:
– beázott készülék esetén,
– más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén,
– hozott alkatrészes szolgáltatás esetén Szolgáltató által nem megfelelő minőségűnek megállapított hozott alkatrész esetén,
– nem beszerezhető, vagy Szolgáltató számára gazdaságtalanul beszerezhető alkatrész esetén,
– vagy ha a javítás elvégzése után Szolgáltató az általa nyújtott jótállási időtartam alatt nem tudja garantálni Megrendelő számára készülék javítással érintett funkciójának Megrendelő általi rendeltetésszerű használatát.

9. Hozott alkatrészek beépítése:

Megrendelőnek lehetőségében áll az általa hozott alkatrész beépítését kérni Szolgáltatótól. Szolgáltató az átvett készüléket és hozott alkatrészt a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja, és amennyiben nem tár fel egyéb fennálló hibát, és arra a megállapításra jut, hogy a készülék rendeltetésszerű használatához elegendő a munkalapon feltüntetett hiba javítása a hozott alkatrész beépítésével, és Megrendelő előzetesen elfogadta a hozott alkatrész beépítésére kiajánlott beépítési díjat, úgy a készülékbe Szolgáltató – Megrendelővel történő további egyeztetés nélkül – beépítési díj ellenében beépíti. A munkalapon feltüntetett beépítési díjat a beépítés elkészülte után Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni.
Szolgáltató hozott alkatrész esetén a beépítése esetén kizárja minden szavatossági és kárfelelősségét. A hozott alkatrészek kapcsán felmerülő hibák az alkatrészt gyártó vagy értékesítő előtt érvényesíthetők.
Megrendelő a hozott alkatrészt köteles Szolgáltató előtt saját kezű alkoholos filctollal történő aláírásával ellátni.
Szolgáltató a hozott alkatrész beépítését megtagadhatja amennyiben a hozott alkatrészt Megrendelő Szolgáltató előtt nem hajlandó saját kezű aláírással ellátni, vagy Szolgáltató a hozott alkatrészt minőségét nem találja számára megfelelőnek, vagy veszélyesnek ítéli meg azt. A felsorolt esetekben Szolgáltató megtagadhatja a készülék átvételét, vagy már meglévő szerződés esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Felmondás esetén Szolgáltató nem számít fel bevizsgálási díjat, a továbbiakban a készülék és a hozott alkatrész díjmentesen átvehető.

10. A javítás időtartama:

Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon vagy elektronikus levél útján értesíti Megrendelőt. Megrendelő a javítás vagy bevizsgálás állapotáról a +36 30 444 7747 telefonszámon érdeklődhet az AlmaVilág üzlet nyitvatartási idejében.
Az előzetesen közölt javítási határidő tájékoztató jellegű, Szolgáltató késésből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

11. A szerződés ideje
:

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF -ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat.
Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

12. Értesítések:

Szolgáltató Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13. Munkalap elvesztése:

A munkalap elvesztése esetén Megrendelő köteles azonnali hatállyal
– telefonon nyitvatartási időben,
– vagy személyesen az AlmaVilág üzletben nyitvatartási időben,
– vagy nyitvatartási időn kívül sms-ben a fenti elérhetőségek egyikén,
– vagy az almavilag.hu weblap Kapcsolat űrlapján keresztül
bejelentést tenni Szolgáltató felé a munkalap elvesztésének tényéről! Szolgáltató Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

14. A készülék kiadása
:

Megrendelő a javítás vagy beépítés befejezését, vagy a szerződés felmondását jelző értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 300,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani.
Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 90 (kilencven) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni.
Szolgáltató a készüléket az általa lebélyegzett és aláírt munkalap bemutatása mellett átvételi igazolás kiállításával adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles.
A készülék átvétele elveszett vagy átvételkor nem rendelkezésre álló munkalap esetén Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles, továbbiakban köteles a munkalap Szolgáltatónál maradó példányára saját kezűleg ráírni a teljes olvasható nevét és személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél számát.

15. A díjfizetés:

A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Szolgáltatót a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 397. § alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására Törvényes zálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

16. Alkatrész kezelés:

Megrendelő készülékébe épített alkatrészek a javítási díj kiegyenlítéséig Szolgáltató tulajdonát képezik.
Szolgáltató által a készülék javításakor felhasznált minden alkatrész új, vagy azzal azonos használati értékű.
Amennyiben Megrendelő igényt tart Szolgáltató által kiszerelt alkatrész tulajdonjogára, úgy azt a készülék átvételekor köteles Szolgáltató felé jelezni. Amennyiben Megrendelő a készülék átvétele során nem jelzi a kiszerelt alkatrész iránti tulajdonjog igényét, úgy Megrendelő AlmaVilág üzletből történő távozása után a kiszerelt alkatrész azonnali hatállyal Szolgáltató tulajdonába kerül. Szolgáltató tulajdonába került kiszerelt alkatrészeket Szolgáltató a továbbiakban nem köteles tárolni. A kiszerelt alkatrészeket Szolgáltató az általa meghatározott rendszeres időközönként hulladékudvarba vagy elektronikai hulladék gyűjtőedénybe szállítja megsemmisítésre.

17. A szavatossági felelősség kizárása:

Szolgáltató kizárja szavatossági felelősségét az alábbi esetekben:
– Beázott készülék főpanel javítása esetén.
– Kiadást követő sérült, törött, repedt, vagy deformált készülék esetén.
– Kiadást követő beázás vagy bármilyen más fizikai behatás esetén.
MFI (Made For iPhone stb.) tanúsítvánnyal nem rendelkező kiegészítő használata esetén.
– Szakszerűtlenül szétszedett vagy összeszerelt vagy hiányos készülék esetén.
Beázott készülék javítása esetén Szolgáltató kizárólag csak az általa beépített alkatrészek tekintetében vállal felelősséget.

18. 

Kárfelelősség kizárása:

– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét az átvételkor nem észlelt hibák (fizikai sérülés, beázás, szakszerűtlen javítás, stb.) munkalapon történő rögzítésének hiánya esetén. Ezen hibák munkalapon történő rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét.
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét beázott készülékek esetén. A beázott készülék Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Szolgáltatónál történő tárolás ideje alatt előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét a készüléken tárolt adatok tekintetében. Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén.
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét, a készülékbe épített utángyártott alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét a készülék típus és szériahibái tekintetében.
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét az akkumulátorok által okozott hibák tekintetében, különös tekintettel Megrendelő által fizikailag észlelhető de időben be nem szállított puffadó akkumulátor által, a készülék kijelzőjében okozott kár tekintetében.
– Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét a Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért.
A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. A szoftverek kapcsán felmerülő hibák a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.

19. Kárfelelősség kizárása javításra leadott más értékesítőnél jótállással rendelkező készülék esetén:

Megrendelő a készülék átadásakor köteles tájékoztatni Szolgáltatót arról, ha a készülékre a készülék értékesítőjénél jótállási jogot tart fent. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, és a készüléket Szolgáltató számára bevizsgálásra, vagy javításra bocsátja, úgy Szolgáltató úgy tekinti, hogy Megrendelő a készülék tekintetében lemondott a készülék értékesítőjénél fenntartott jótállási jogáról. Szolgáltató Megrendelő tudomására hozza, hogy bevizsgálás vagy javítás után Megrendelő nem élhet a készülék értékesítője felé jótállásos jogaival. Az ebből eredő károkért Szolgáltató a továbbiakba kizárja kárfelelősségét.

20. Adatkezelési szabályozás
:

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
Ha Szolgáltató Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha Szolgáltató Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Megrendelő személyiségi jogait megsérti, Megrendelő az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Szolgáltató mentesül a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Szolgáltató mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Szolgáltatónak nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.