Az adatkezelő megnevezése

A Kerden Kft. telekommunikációs termékek és kiegészítőik kereskedelmi forgalmazásával, valamint szervizelésével foglakozó gazdasági társaság. A Kerden Kft. üzleten kívül webáruházat is üzemeltet (https://almavilag.hu/).

Cégnév: Kerden Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Kerden Kft.)
Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 50.
Cégjegyzékszám: 05-09-008683
Adószám: 12586309-2-05
Telefonszám: +36 30 444 7747
E-mail cím: kerden.kft@gmail.com
Honlap: https://almavilag.hu/

Ügyfélszolgálat üzletben működik:
3530 Miskolc, Széchenyi István út 50.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a kerden.kft@gmail.com e-mail címen fordulhat a Kerden Kft. ügyfélszolgálatához.

Illetéktelen 3. félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.

 

A Kerden Kft. által végzett adatkezelés

Az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Kerden Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adat továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy a Kerden Kft. hogyan védi ezen adatokat, információkat.

A Kerden Kft. elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés lehetséges jogalapja

A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

– az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
– az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
– az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
– az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,
– az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
– az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (ez a Kerden Kft. esetében nem releváns).

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél nem tudja a Kerden Kft. adott szolgáltatását igénybe venni.

A Kerden Kft., mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az ügyfél felel.

A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során a Kerden Kft. mint adatkezelő:

– azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
– megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,
– elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)

Bolti látogatót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése:
Kamerás megfigyelés.

Adatkezelés célja:
Magánterület védelme, vagyonvédelem, jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme, panaszbejelentések, minőségi kifogások kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek.

Érintettek kategóriái:
Látogatók és munkavállalók.

Kezelt adatok köre:
A boltok látogatóinak és alkalmazottainak képmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adattárolás időtartama:
Rögzítéstől számítva 30 nap.

 

Bolti vásárlót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése:
Vásárlás, megrendelés.

Adatkezelés célja:
Az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépések.

Érintettek kategóriái:
Vásárlók.

Kezelt adatok köre:
Név, lakcím, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Vásárlás időpontja. Fizetés módja. Szállítás időpontja. Szállítási cím.

Adattárolás időtartama:
A szerződésből származó követelések elévüléséig.

 

Adatkezelés megnevezése:
Számlázás.

Adatkezelés célja:
Gazdasági esemény (termékértékesítés) alátámasztása, tanúsítása.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

Érintettek kategóriái:
Vásárlók.

Kezelt adatok köre:
Név, lakcím, vásárlás időpontja.

Adattárolás időtartama:
A Számviteli tv. alapján 8 évig.

 

Adatkezelés megnevezése:
Csomagolás, szállítás.

Adatkezelés célja:
Az adásvételi szerződés teljesítése (a termék átadása), a webshopon történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése.

Érintettek kategóriái:
Vásárlók

Kezelt adatok köre:
Név, szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Szállítás időpontja. Az Ügyfél által közölt egyéb adatok.

Adattárolás időtartama:
A szerződésből származó követelések elévüléséig.

Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés

A webáruházban történő vásárlás a részletvétel és a biztosításkötés lehetősége, valamint a számlázás és a csomagolás, szállítás tekintetében csak az adatkezelés formáját tekintve különbözik az üzlethelyiségben történő vásárlástól.

Adatkezelés megnevezése:
Weboldalon történő regisztráció.

Adatkezelés célja:
A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Érintettek kategóriái:
Regisztráló személyek.

Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, belépési jelszó, IP cím, regisztráció időpontja.

Adattárolás időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig.

 

Adatkezelés megnevezése:
Vásárlás a webáruházban.

Adatkezelés célja:
A távollevők között kötött szerződés megkötése és teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Érintettek kategóriái:
Vásárlók.

Kezelt adatok köre:
Számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Vásárlás időpontja.

Adattárolás időtartama:
A szerződésből származó követelések elévüléséig.

 

Adatkezelés megnevezése:
14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása.

Adatkezelés célja:
A jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlása.

Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

Érintettek kategóriái:
Vásárlók.

Kezelt adatok köre:
Szerződéskötés időpontja, név, lakcím, bankszámlaszám (akkor töltendő ki, ha nem online bankkártyás fizetés módot választott).

Adattárolás időtartama:
Az elállási dokumentum a számlával együtt kerül tárolásra.

Szerviztevékenység adatkezelési esetei

A szerviztevékenység jogi alapja sokrétű lehet:

– Apple gyártói jótállási időn belüli szerviz,
– kellékszavatossági igény érvényesítése (jogszabályon alapul),
– kötelező jótállási időn belüli szerviz (jogszabályon alapul),
– jótállási/szavatossági időszakon túli, vásárlói önköltséges javítás (szerződésen alapul, ami a javítás megrendelésekor jön létre),
– garancián és jótállási tárgykörön kívüli, vásárlói önköltséges javítás vagy karbantartás (szerződésen alapul, ami a szolgáltatás megrendelésekor jön létre).

A szerviztevékenység minden esetben azonos annyiban, hogy a Kerden Kft. munkalapot vesz fel az Ügyfél igényéről és ezt rögzíti a saját rendszerében.

Ha a hiba orvoslása indokolja, akkor belépési adatra lehet szükség a készülékre, valamint a tartalmának biztonságos átmásolására is szükség lehet egy új készülékre.

A Kerden Kft. az igény bejelentését Készülék átvételi jegyzőkönyvön (szerviz munkalap) rögzíti.

A javítási folyamatról a Kerden Kft. alapesetben több alkalommal küld értesítést a munkalapon és a saját rendszerében rögzített telefon számra vagy email címre, legfőképpen az elkészült javításról.

Amennyiben a javításhoz a készülék operációs rendszerébe történő belépés szükséges, a Kerden Kft. a készülék tulajdonosát kéri fel erre. A javítás elvégzésekor a Kerden Kft. felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy a belépési adatokat, jelszavakat változtassa meg.

A Kerden Kft. az elkészült javítást és a készülék visszaadását Elvégzett javítási jegyzőkönyvön rögzíti, amelynek adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal.

Az igény elutasítása esetén a Kerden Kft. jegyzőkönyvet állít ki az elutasításról, valamint – amennyiben a hiba térítés ellenében javítható – árajánlatot ad. E dokumentumok adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a szerviz munkalappal. Az árajánlat elfogadása esetén az ellenérték számlázása a korábban leírt módon történik.

 

Adatkezelés megnevezése:
Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján.

Adatkezelés célja:
Jótállás, szavatossági kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Érintettek kategóriái:
Fogyasztók.

Kezelt adatok köre:
Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok. Termék adatai. Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja.

Adattárolás időtartama:
3 év, illetve a igény elévüléséig, max. 5 év.

 

Adatkezelés megnevezése:
Egyéb szerviztevékenység.

Adatkezelés célja:
Javítási, karbantartási igény, illetve egyéb szerviztevékenység ellátása.

Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Érintettek kategóriái:
Fogyasztók.

Kezelt adatok köre:
Számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes és kapcsolattartási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám), időpontfoglalási oldalon megadott személyes adatok.
Termék adatai.
Hibabejelentés időpontja, értesítésküldések időpontja, javított készülék átvételének időpontja.

Adattárolás időtartama:
A szerződésből származó követelések elévüléséig, max. 5 év.

 

Ügyfélszolgálat és panaszügyintézés adatkezelése

Adatkezelés megnevezése:
Vásárlók Könyve, fogyasztóvédelmi ügyek adatkezelése.

Adatkezelés célja:
A fogyasztók panasztételi jogának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

Érintettek kategóriái:
Fogyasztók.

Kezelt adatok köre:
Név, lakcím, panasz előterjesztés időpontja.

Adattárolás időtartama:
Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány: 5 évig, vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 évig.

 

Adatkezelés megnevezése:
Telefonon SMS-ben.

Adatkezelés célja:
A Kerden Kft. beszélgetést nem rögzít. A beszélgetés alapján az SMS-ben rögzített adatok pontosságának, szöveghűségének ellenőrzése, a leírt nyilatkozatok bizonyítása, a szerződésszerű teljesítés, a Kerden Kft. jogszerű eljárásának dokumentálása, jogviták rendezése, a beszélgetés hangnemének vizsgálata panasz esetén.

Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Érintettek kategóriái:
Ügyfelek.

Kezelt adatok köre:
Sms, név, születési név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, webáruház használata esetén belépési adatok, szállítási és számlázási adatok, szerviz-munkalap száma. SMS időpontja. Az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok.

Adattárolás időtartama:
Az SMS küldéstől számított 6 hónapig kerül tárolásra.

 

Adatkezelés megnevezése:
Üzenetkezelés.

Adatkezelés célja:
Az Ügyfelek e-mailjeinek és social média üzeneteinek kezelése. Válaszadás az Ügyfél e-mailben és social média üzenetben érkezett megkeresésére.

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja megegyezik az iratban található személyes adatkezelés jogalapjával.

Érintettek kategóriái:
Ügyfelek.

Kezelt adatok köre:
Az Ügyfél e-mail címe, social média üzenet esetén IP cím, az Ügyfél által megadott személyes adatok. Egyéb adatok az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódva, az ügy jellegétől függően.

Adattárolás időtartama:
6 hónap.

Speciális adatkezelési esetek

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Követelések érvényesítése A számlatartozások és egyéb követelések jogi úton történő behajtása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, illetve nem szerződésen alapuló követelés (pl. kártérítés) esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: Adósok
Kezelt adatok: számlaadatok (név, lakcím, vásárlás időpontja), értesítési adatok (telefonszám, e-mail cím).
A követelés elévüléséig

A kiszolgálási folyamatot támogató adatkezelések

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Irat- és e-mail adatkezelés A papíralapú illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített információk és adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából. Az adatkezelés jogalapja megegyezik az iratban található személyes adatkezelés jogalapjával Érintettek. Adatkezeléssel érintett magánszemélyek.
Kezelt adatok: papíralapú és elektronikus iratokban megjelenő személyes adatok. IP cím.
Irat tartalmától függően, max. 10 évig
Szerződésekben megjelölt kapcsolattartói adatok kezelése Szerződéses kapcsolat fenntartása A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: Kapcsolattartók
Kezelt adatok: kapcsolattartónak kijelölt személy neve, e-mail címe, telefonszáma.
A szerződésből származó követelések elévüléséig

Honlap látogatót érintő adatkezelés

Amikor Ön a honlapunkat első alkalommal látogatja meg, egy felugró (pop- up) ablak jelenik meg a képernyő alján, amely tájékoztatja Önt arról, hogy az almavilag.hu weboldal milyen sütiket alkalmaz. A felugró ablakban határozhatja meg, hogy mely sütikhez ad hozzájárulást.

A számítógépes süti (angolul cookie) egy kis méretű adatcsomag, amelyet a böngésző egy-egy honlap (webszerver) kérésére elment a számítógépen. A honlapok ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos és megjegyzendő információkat, például az Ön személyes beállításait is, de ezek segítségével azonosítják a felhasználót, ezekkel figyelik a böngészési szokásokat és azt is nyomon követik, hogy az adott honlapot korábban Ön meglátogatta-e már.

A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint automatikusan fogadja a sütiket. A sütik tárolása azonban kikapcsolható, illetve lehetőség van annak beállítására a böngészőben, hogy értesítést kapjon, mielőtt számítógépén sütiket tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, a sütik beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön be kell állítani.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Ön a saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a sütiket,
– hogyan fogadhat el új sütiket,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új sütiket állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

Az oldal ún. átmeneti (session) sütiket, valamint állandó (persistent) sütiket használ. Az átmeneti (session) sütik az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Kerden Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az állandó (persistent) sütik célja a jobb felhasználói élmény (pl. optimalizált navigáció) nyújtása. Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A fentiek mellett a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről részletes információk a www.google.com/analytics/ oldalon érhetőek el.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók megcímkézéséhez. A honlap felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái, Kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Sütik (Cookie-k) Az almavilag.hu weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlap látogatójának számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Érintettek: almavilag.hu weboldal látogatói
Kezelt adatok: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A hozzájárulás visszavonásáig
Adatkezelő a sütik alkalmazása során megszerzett felhasználói adatokat a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig kezeli és tárolja.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen
Webszerver naplózása A almavilag.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérése (Google Analytics)16 A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek Érintettek: : almavilag.hu weboldal látogatói
Kezelt adatok: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, illetve a felhasználók keresései
1 hónap

A Kerden Kft., mint adatfeldolgozó

A Rendelet alapján „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Kerden Kft. adatfeldolgozóként látja el a következő tevékenységeket:

Az adatfeldolgozás rövid leírása Adatkezelő megnevezése Kezelt adatok köre
Adatmentési szolgáltatás a szerviztevékenység körében Ügyfél Az Ügyfél készülékén található adatok.
A Kerden Kft. a javításra átvett eszközön tárolt, ideiglenesen a birtokába kerülő személyes adatokat a művelet során nem ismeri meg, nem használja fel és nem továbbítja.
Belépési adatok kezelése a szerviztevékenység körében Ügyfél Az ügyfél készülékének belépési adatai (felhasználónév, jelszó). A Kerden Kft. az ideiglenesen a birtokába kerülő belépési adatokat nem rögzíti, nem használja fel és nem továbbítja.

Az érintettek jogai

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

A Kerden Kft. adatkezelése tekintetében az Ügyfelet, amennyiben „érintett”, az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt a Kerden Kft.-nek kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját (a felhasználói profilhoz tartozó login és jelszó használat alapesetben elegendő lehet az azonosításhoz).

Ha a Kerden Kft.-nek megalapozott kétségei vannak kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Tájékoztatás kérés

Az Ügyfelet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (e-mailben) a Kerden Kft. Ügyfélszolgálathoz.

A Kerden Kft. a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni.

A Kerden Kft. a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az Ügyfelet azonosítani.

 

Hozzáférési jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Kerden Kft.-tól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. az adatkezelés céljai,
  2. az érintett személyes adatok kategóriái,
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
  8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata a Kerden Kft.-nál

Az Ügyfél ezirányú kérésére a Kerden Kft. rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként kéri.

A Kerden Kft. az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. A Kerden Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés Ügyfél által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Kerden Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, Ügyfél jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az Ügyfél által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Kerden Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, a Kerden Kft. pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat a Kerden Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Kerden Kft. nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

  1. az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);
  2. kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);
  3. közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy
  4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem járhat különösen az Ügyfélre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az Ügyfél valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez.

A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, pl. számla esetében, mivel a számlát a jogszabályi előírások alapján 8 évig meg kell őrizni.

Ha a Kerden Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Kerden Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kerden Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
  2. az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. a Kerden Kft.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kerden Kft. mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Kerden Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

Adatok hordozhatóságához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó, az Ügyfél által a Kerden Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Kerden Kft. akadályozná, ha:

  1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl. a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.
A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Kerden Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Kerden Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik).

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogok gyakorlásának módja

A Kerden Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Kerden Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha a Kerden Kft. nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Kerden Kft. a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Kerden Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Kerden Kft. terheli.

Jogorvoslati lehetőségek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Ügyfél jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Ügyfelet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Ügyfél hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Adatbiztonsági intézkedések

A Kerden Kft. annak érdekében, hogy biztosítani tudja az Ügyféllel kapcsolatos adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít.

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ügyfél személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ügyfél információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ügyfél információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

– jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és
– az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,
– naplózással;
– a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,
– az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

Az adatok és információk megóvásában az Ügyfél is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz/bejelentkezéshez használt jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért a Kerden Kft. nem vállal felelősséget. E tekintetben javasoljuk, hogy Ügyfeleink mindig olvassák el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóit, amelyeket használni kívánnak.

Felhívjük Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során az Ügyfél harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

Gyermekek védelme

A Kerden Kft. Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Ügyfél az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Ügyfél köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben az Ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, a Kerden Kft.-t ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.
A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”
Amennyiben észleljük, hogy a Kerden Kft. Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra.
Kérjük Ügyfeleinket, közöljék velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. január 01.

A Kerden Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén – kérésére – e-mailben is megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztatót.