Az alábbi jótállási feltételek a Kerden Kft. által értékesített termékekre vonatkoznak. A szerviz szolgáltatások jótállási és használati feltételeit a “Szerviz ÁSZF és jótállás” lapon találja meg.

Panasz esetén kérjük ne hagyjon negatív értékelést, hanem:

– nyitvatartási időben fáradjon be üzletünkbe,
– vagy nyitvatartási időben hívja a +36304447747 telefonszámot,
– vagy a írja le panaszát a Kapcsolat oldalon található űrlapon keresztül.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy törvényes kereteken belül orvosoljuk a problémáját és az Ön számára elfogadható megoldást találjunk.

_____________________________

A jótállás érvényesítése a következő címen nyitvatartási időben lehetséges:

Kerden Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi István út 50. Telefon: +36 30 444 7747

A Kerden Kft., mint értékesítő a 151/2003.(IX.22.). Kormány Rendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen Jótállási jegyen feltüntetett új fogyasztási cikkre a vásárlás napjától számítva 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év kötelező jótállást vállal. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállás csak a Magyar Köztársaság közigazgatási területen érvényes.

A Vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálathoz (szerviz) intézheti. A meghibásodást jelen jótállási jegyen feltüntetett címen vagy telefonszámon lehet bejelenteni.

Fontos tudnivalók

 1. Kérjük, hogy a fogyasztási cikk használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el a használati (kezelési) útmutatót!
 2. Ez a fogyasztási cikk kizárólag csak a használati (kezelési) útmutatóban leírt célra használható, amennyiben erről a használati (kezelési) utasítás, működési leírás vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
 3. A fogyasztási cikk üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási, javítási kötelezettségek körébe.
 4. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a fogyasztási cikk üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében.

A Vásárló jótálláson alapuló jogai

 1. A Vásárló jogait a 151/2003.(IX.22.) Kormány Rendelet szabályozza.
 2. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – 2013. évi V. törv. Ptk. 8:1. § (1) 3..
 3. A jelen jótállás az Ön, törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.
 4. A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (nyugta vagy számla) érvényesíthető. Ennek érdekében, kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot. Elveszett jótállási jegyet csak a fizetési bizonylat (nyugta vagy számla) bemutatásával áll módunkban pótolni.
 5. A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 6. A kijavítást illetve a kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzik el, és törekedni kell arra, hogy 15 napon belül elvégezzék, a kijavítás 30 napnál tovább nem tarthat. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartamáról.
 7. Ha a fogyasztási cikk kijavításra 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (nyugtán vagy számlán) feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 8. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (nyugta vagy számla) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 9. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 10. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 11. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 12. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást (eladót) terhelik.
 13. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 14. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta (kiértesítés dátuma).
 15. A fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 16. A jótállási jegyen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási felelősség kizárása

 1. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a gyártó vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, rongálás, helytelen szállítás okból következett be.
 2. A rendellenes használat elkerülése érdekében a termékhez a gyártó használati (kezelési) útmutatót mellékel – nyomtatott vagy elektronikus formában – és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati (kezelési) útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégeztetése, a fogyasztási cikk tisztítása a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás fogyasztási cikk javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli.
 3. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, jótállási időn belül illetéktelen beavatkozás.
 4. Nem tartozik a jótállás körébe a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása.
 5. Nem tartoznak a jótállás körébe a higiénés okok miatt cserélendő alkatrészek – szivacs, füldugó, cserélhető fülkampó stb.

_____________________________

Panasz esetén kérjük ne hagyjon negatív értékelést, hanem:

– nyitvatartási időben fáradjon be üzletünkbe,
– vagy nyitvatartási időben hívja a +36304447747 telefonszámot,
– vagy a írja le panaszát a Kapcsolat oldalon található űrlapon keresztül.
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy törvényes kereteken belül orvosoljuk a problémáját és az Ön számára elfogadható megoldást találjunk.